လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ CLIMATE CHANGE
Poll on flood
5 questions polled on this topic
20% response rate
2908 responded out of 14734 polled
May 19. 2017
ေရၾကီးျခင္းဆိုင္ရာ မိုးေလ၀သသတိေပးခ်က္ရရွိပါက မည္သည္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို သိပါသလား
May 19. 2017
ေရေဘးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္မည္သည့္နံပါတ္ကိုဆက္သြယ္ရမည္ကိုသိပါသလား
May 19. 2017
ေရၾကီးျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါကေအာက္ေဖာ္ျပပါႏွစ္ခုအနက္ဘယ္တစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႕ထင္ပါသလဲ
May 19. 2017
ေက်ာင္းတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ထိခိိုက္ဆံုးရႈံးႏုိင္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ရပါသလား။
May 19. 2017
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္း သင္ၾကားေပး သင့္ပါသလား။ မည္ကဲ့သို႕ျပဳလုပ္သင့္ပါသလဲ။

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

MAY 19. 2017
ေရၾကီးျခင္းဆိုင္ရာ မိုးေလ၀သသတိေပးခ်က္ရရွိပါက မည္သည္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို သိပါသလား
2908 responded out of 14734 polled
အမ်ိဳးသမီး
53%
No
 
No
47%
Yes
 
Yes

အမ်ိဳးသား
50%
No
 
No
50%
Yes
 
Yes
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
45%
yes
 
yes
55%
no
 
no

20-24
48%
yes
 
yes
52%
no
 
no

25-30
47%
yes
 
yes
53%
no
 
no

31-34
65%
yes
 
yes
35%
no
 
no

35+
60%
yes
 
yes
40%
no
 
no
52%
No
 
No
48%
Yes
 
Yes
MAY 19. 2017
ေရေဘးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္မည္သည့္နံပါတ္ကိုဆက္သြယ္ရမည္ကိုသိပါသလား
2534 responded out of 2908 polled
အမ်ိဳးသမီး
89%
No
 
No
11%
Yes
 
Yes

အမ်ိဳးသား
82%
No
 
No
18%
Yes
 
Yes
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
12%
yes
 
yes
88%
no
 
no

20-24
13%
yes
 
yes
87%
no
 
no

25-30
17%
yes
 
yes
83%
no
 
no

31-34
19%
yes
 
yes
81%
no
 
no

35+
16%
yes
 
yes
84%
no
 
no
86%
No
 
No
14%
Yes
 
Yes
MAY 19. 2017
ေရၾကီးျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါကေအာက္ေဖာ္ျပပါႏွစ္ခုအနက္ဘယ္တစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႕ထင္ပါသလဲ
1728 responded out of 2534 polled
အမ်ိဳးသမီး
93%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
7%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး

အမ်ိဳးသား
90%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
10%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
0-14
0%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
0%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး

15-19
88%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
12%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး

20-24
92%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
8%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး

25-30
92%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
8%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး

31-34
92%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
8%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး

35+
97%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
3%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
92%
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
 
ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို္႕ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျ
8%
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
 
တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး
MAY 19. 2017
ေက်ာင္းတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ထိခိိုက္ဆံုးရႈံးႏုိင္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ရပါသလား။
1687 responded out of 1728 polled
အမ်ိဳးသမီး
73%
No
 
No
27%
Yes
 
Yes

အမ်ိဳးသား
73%
No
 
No
27%
Yes
 
Yes
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
32%
yes
 
yes
68%
no
 
no

20-24
25%
yes
 
yes
75%
no
 
no

25-30
23%
yes
 
yes
77%
no
 
no

31-34
19%
yes
 
yes
81%
no
 
no

35+
25%
yes
 
yes
75%
no
 
no
73%
No
 
No
27%
Yes
 
Yes
MAY 19. 2017
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္း သင္ၾကားေပး သင့္ပါသလား။ မည္ကဲ့သို႕ျပဳလုပ္သင့္ပါသလဲ။
1563 responded out of 1687 polled
အမ်ိဳးသမီး
73%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
16%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
2%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
9%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ

အမ်ိဳးသား
70%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
15%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
2%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
13%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
0-14
0%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
0%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
0%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
0%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္

15-19
9%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
69%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
19%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
2%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္

20-24
11%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
70%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
17%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
3%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္

25-30
12%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
76%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
9%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
3%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္

31-34
13%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
75%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
11%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
2%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္

35+
12%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
69%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
18%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
1%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
71%
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
 
အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
15%
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
2%
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္
11%
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ
 
- ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္စပ္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းမ်ား

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ