လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ YOUTH
Poll on Youth's View on Sports
9 questions polled on this topic
23% response rate
5436 responded out of 23370 polled
Jan 12. 2019
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အားကစားတစ္ခုခုကို စြဲစြဲျမဲလုပ္ျဖစ္ပါသလား။
Jan 12. 2019
လုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္း ဘယ္လုိအားကစားကို စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ျဖစ္လဲ။
Jan 12. 2019
အျခား
Jan 12. 2019
မလုပ္ျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဘာလုိ႕လဲ
Jan 12. 2019
အျခား
Jan 12. 2019
တစ္ပတ္ကိုအားကစားလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးထားပါလဲ
Jan 12. 2019
ပတ္ဝန္းက်င္က လူငယ္ေတြအားကစားလုပ္ဖို႔ အဓိကၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲကဘာလဲ
Jan 12. 2019
အျခား
Jan 12. 2019
လူငယ္ေတြအားကစားကို ပိုမုိစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္ပါလဲ

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

JAN 12. 2019
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အားကစားတစ္ခုခုကို စြဲစြဲျမဲလုပ္ျဖစ္ပါသလား။
5436 responded out of 23370 polled
အမ်ိဳးသမီး
21%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
79%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ

အမ်ိဳးသား
39%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
61%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ
0-14
0%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
0%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ

15-19
34%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
66%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ

20-24
28%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
72%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ

25-30
26%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
74%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ

31-34
23%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
77%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ

35+
30%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
70%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ
28%
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
 
လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
72%
မလုပ္ျဖစ္ပါ
 
မလုပ္ျဖစ္ပါ
JAN 12. 2019
လုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္း ဘယ္လုိအားကစားကို စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ျဖစ္လဲ။
1506 responded out of 1545 polled
အမ်ိဳးသမီး
7%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
6%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
2%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
37%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
19%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
3%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
25%
အျခား
 
အျခား

အမ်ိဳးသား
43%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
4%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
1%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
19%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
15%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
3%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
16%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
0%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
0%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
0%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
0%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
0%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
26%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
6%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
4%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
21%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
8%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
13%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
22%
အျခား
 
အျခား

20-24
32%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
5%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
1%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
23%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
19%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
2%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
18%
အျခား
 
အျခား

25-30
26%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
4%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
1%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
25%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
23%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
0%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
20%
အျခား
 
အျခား

31-34
20%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
6%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
2%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
37%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
20%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
0%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
14%
အျခား
 
အျခား

35+
10%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
4%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
1%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
50%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
11%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
1%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
23%
အျခား
 
အျခား
28%
ေဘာလံုးကန္တယ္
 
ေဘာလံုးကန္တယ္
5%
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
 
ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္
2%
ေရကူးတယ္
 
ေရကူးတယ္
26%
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
 
လမ္းေလွ်ာက္တယ္၊ ေျပးတယ္
16%
Gym သြားတယ္
 
Gym သြားတယ္
3%
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
 
ဘတ္စကတ္ေဘာကစားတယ္
20%
အျခား
 
အျခား
JAN 12. 2019
အျခား
275 responded out of 298 polled
yoga
dance
exercise
home
pt
tennis
gym
karate
table
volleyball
zumba
boxing
workout
ball
golf
judo
volley
wushu
40minutes
aerobic
application
arts
belly
bicycling
bike
body
breathing
caneball
cario
day
deep
fitness
hiking
jogging
kickboxing
kwon
martial
mountain
never
play
private
sometimes
strong
style
tae
taekwondo
take
vollyball
walk
zomba
JAN 12. 2019
မလုပ္ျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဘာလုိ႕လဲ
3740 responded out of 3891 polled
အမ်ိဳးသမီး
8%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
17%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
29%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
18%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
1%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
6%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
11%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
9%
အျခား
 
အျခား

အမ်ိဳးသား
10%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
21%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
26%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
15%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
1%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
6%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
13%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
8%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
0%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
0%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
0%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
0%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
0%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
0%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
7%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
10%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
38%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
16%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
1%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
3%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
13%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
12%
အျခား
 
အျခား

20-24
10%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
15%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
29%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
17%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
2%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
7%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
12%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
8%
အျခား
 
အျခား

25-30
8%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
25%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
24%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
18%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
0%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
5%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
11%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
8%
အျခား
 
အျခား

31-34
8%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
28%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
23%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
18%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
0%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
4%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
7%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
12%
အျခား
 
အျခား

35+
7%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
39%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
25%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
13%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
0%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
2%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
3%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
11%
အျခား
 
အျခား
9%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိလုိ
19%
အလုပ္မ်ားလို႕
 
အလုပ္မ်ားလို႕
28%
အခ်ိန္မရွိလို႕
 
အခ်ိန္မရွိလို႕
17%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားလုိ႕
1%
မိဘကခြင့္မျပဳလို
 
မိဘကခြင့္မျပဳလို
6%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္လို႕
12%
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
 
ကစားေဖာ္မရွိလို႕
9%
အျခား
 
အျခား
JAN 12. 2019
အျခား
273 responded out of 328 polled
gym
die
disease
facebook
fast
gain
game
gamer
laziness
lazy
mobil
ph
von
wanna
weight
willebrand
JAN 12. 2019
တစ္ပတ္ကိုအားကစားလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးထားပါလဲ
5080 responded out of 5168 polled
အမ်ိဳးသမီး
51%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
8%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
3%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
1%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
1%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
36%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ

အမ်ိဳးသား
39%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
12%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
6%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
4%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
2%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
36%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
0-14
0%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
0%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
0%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
0%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
0%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
0%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ

15-19
38%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
11%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
5%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
3%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
1%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
42%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ

20-24
46%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
10%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
4%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
2%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
1%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
36%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ

25-30
51%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
10%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
4%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
2%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
2%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
32%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ

31-34
56%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
6%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
2%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
4%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
1%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
30%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ

35+
47%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
10%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
3%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
6%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
1%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
33%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
46%
မေပးထားပါ
 
မေပးထားပါ
10%
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
 
၁ နာရီမွ ၃ နာရီ
4%
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
 
၃ နာရီမွ ၆ နာရီ
2%
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
 
၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
1%
၉ နာရီအထက္
 
၉ နာရီအထက္
36%
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
 
ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါ
JAN 12. 2019
ပတ္ဝန္းက်င္က လူငယ္ေတြအားကစားလုပ္ဖို႔ အဓိကၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲကဘာလဲ
4849 responded out of 5080 polled
အမ်ိဳးသမီး
19%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
17%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
25%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
22%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
2%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
6%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
5%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
4%
အျခား
 
အျခား

အမ်ိဳးသား
28%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
15%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
20%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
17%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
2%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
7%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
6%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
5%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
0%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
0%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
0%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
0%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
0%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
0%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
19%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
26%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
25%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
15%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
2%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
3%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
6%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
4%
အျခား
 
အျခား

20-24
22%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
17%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
22%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
20%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
2%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
8%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
6%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
4%
အျခား
 
အျခား

25-30
24%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
11%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
23%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
24%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
2%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
6%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
6%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
5%
အျခား
 
အျခား

31-34
29%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
8%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
24%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
22%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
1%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
7%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
5%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
4%
အျခား
 
အျခား

35+
26%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
8%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
22%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
27%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
1%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
6%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
1%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
9%
အျခား
 
အျခား
22%
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
 
လုပ္ဖုိ႕ေနရာမရွိတာ
16%
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္မေပးတာ
23%
အခ်ိန္မရွိတာ
 
အခ်ိန္မရွိတာ
20%
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
 
လုပ္ရမွာ စိတ္မဝင္စားတာ
2%
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
 
မိဘကခြင့္မျပဳတာ
7%
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာ
5%
ကစားေဖာ္မရွိတာ
 
ကစားေဖာ္မရွိတာ
4%
အျခား
 
အျခား
JAN 12. 2019
အျခား
172 responded out of 212 polled
don
game
grade
know
laziness
parents
pr
sorry
teachers
time
tv
unsupportive
JAN 12. 2019
လူငယ္ေတြအားကစားကို ပိုမုိစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္ပါလဲ
2928 responded out of 4809 polled
gym
sport
free
game
club
university
school
pt
activities
activity
public
time
uni
facilities
sports
trainer
know
media
play
social
support
health
schools
space
state
don
exercise
motivation
need
pe
place
students
train
sharing
training
30
awareness
center
exercises
life
like
online
program
video
work
00
advantages
area
basketball
education

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

Youth representatives help Parliamentarians to connect with their generations’ concerns and hopes for Myanmar
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ