လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ YOUTH
Poll on Space for Youth (Myanmar)
3 questions polled on this topic
18% response rate
5414 responded out of 29895 polled
Sep 13. 2019
လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ စိတ္ညစ္စရာရွိတဲ့အခါ ဘယ္သူေတြကိုဖြင့္ဟေလ့ရွိပါသလဲ
Sep 13. 2019
လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘ၀တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ဘယ္သူေတြကို တိုင္ပင္ အၾကံယူေလ့ရွိပါသလဲ
Sep 13. 2019
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္က စိတ္ညစ္လို႕ဖြင့္ဟလာရင္

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

SEP 13. 2019
လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ စိတ္ညစ္စရာရွိတဲ့အခါ ဘယ္သူေတြကိုဖြင့္ဟေလ့ရွိပါသလဲ
5414 responded out of 29895 polled
Female
55%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
10%
မိဘ
 
မိဘ
5%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
2%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
24%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
4%
အျခား
 
အျခား

Male
57%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
6%
မိဘ
 
မိဘ
3%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
1%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
3%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
27%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
4%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
0%
မိဘ
 
မိဘ
0%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
0%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
0%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
60%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
9%
မိဘ
 
မိဘ
4%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
1%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
1%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
22%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
3%
အျခား
 
အျခား

20-24
53%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
7%
မိဘ
 
မိဘ
4%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
2%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
28%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
5%
အျခား
 
အျခား

25-30
54%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
7%
မိဘ
 
မိဘ
3%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
2%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
28%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
6%
အျခား
 
အျခား

31-34
57%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
4%
မိဘ
 
မိဘ
6%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
6%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
22%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
4%
အျခား
 
အျခား

35+
62%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
8%
မိဘ
 
မိဘ
7%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
2%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
19%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
2%
အျခား
 
အျခား
56%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
8%
မိဘ
 
မိဘ
4%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
1%
ဦးေလး/အေဒၚ
 
ဦးေလး/အေဒၚ
2%
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
 
လူမႈမီဒီယာ (FB,Instagram etc)
25%
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
 
ဘယ္သူ့ကိုမွမေျပာဘူး
4%
အျခား
 
အျခား
SEP 13. 2019
လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘ၀တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ဘယ္သူေတြကို တိုင္ပင္ အၾကံယူေလ့ရွိပါသလဲ
4917 responded out of 5414 polled
Female
22%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
46%
မိဘ
 
မိဘ
9%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
2%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
11%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
10%
အျခား
 
အျခား

Male
33%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
34%
မိဘ
 
မိဘ
5%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
2%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
14%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
12%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
0%
မိဘ
 
မိဘ
0%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
0%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
0%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
19%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
50%
မိဘ
 
မိဘ
7%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
2%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
15%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
6%
အျခား
 
အျခား

20-24
27%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
38%
မိဘ
 
မိဘ
8%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
2%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
11%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
13%
အျခား
 
အျခား

25-30
34%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
32%
မိဘ
 
မိဘ
7%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
2%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
9%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
15%
အျခား
 
အျခား

31-34
40%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
28%
မိဘ
 
မိဘ
8%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
1%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
12%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
12%
အျခား
 
အျခား

35+
30%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
39%
မိဘ
 
မိဘ
8%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
3%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
10%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
10%
အျခား
 
အျခား
26%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
41%
မိဘ
 
မိဘ
8%
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
2%
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
 
ဦးေလး (သို႕) အန္တီ
12%
ဆရာ၊ ဆရာမ
 
ဆရာ၊ ဆရာမ
11%
အျခား
 
အျခား
SEP 13. 2019
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္က စိတ္ညစ္လို႕ဖြင့္ဟလာရင္
4878 responded out of 5414 polled
Female
63%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
32%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
3%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
0%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
2%
အျခား
 
အျခား

Male
61%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
32%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
2%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
2%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
3%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
0%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
0%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
0%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
57%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
38%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
3%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
1%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
2%
အျခား
 
အျခား

20-24
64%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
30%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
3%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
1%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
2%
အျခား
 
အျခား

25-30
67%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
28%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
2%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
0%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
3%
အျခား
 
အျခား

31-34
68%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
27%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
4%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
0%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
1%
အျခား
 
အျခား

35+
63%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
33%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
2%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
0%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
2%
အျခား
 
အျခား
62%
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
 
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕နားေထာင္ေပးတယ္
32%
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
 
ႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
3%
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
 
အတူတူမုန္႕သြားစား၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
1%
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
 
မအားေသးဘူးဆိုၿပီးျငင္းလိုက္တယ္
2%
အျခား
 
အျခား

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား‌‌‌ေ‌န႔မွာလူငယ္မ်ား ဘာေတြ ေျပာေနၾကပါသလဲ...
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ