လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ HEALTH
Poll on World Water Day
4 questions polled on this topic
30% response rate
4337 responded out of 14467 polled
Mar 22. 2017
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး ေရအရင္းအျမစ္ ကဘာျဖစ္မလဲ?
Mar 22. 2017
ျမစ္ေရ၊ ဆည္ေရ၊ ကန္ေရ၊ စသည္တို႔မွာ ေသာက္သံုးဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။
Mar 22. 2017
ဘံုဘိုင္ေရ၊ တြင္းေရ၊ စနစ္တက်တူးေဖာ္ထားေသာ တြင္းေရ၊ မိုးေရ တို႔မွာ ေသာက္သံုးဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။
Mar 22. 2017
ၿမိဳ႕ျပလူေနထူထပ္လာမႈရယ္၊ လူသားေတြရဲ႕မဆင္မျခင္သံုးစြဲမႈေတြရယ္ေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဟာ အလဟာသျဖဳန္းတီးခံေနရပါတယ္။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလဟာသျဖဳန္းတီးသံုးစြဲေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ဘာလုပ္သင့္လဲဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာျပေပးပါ။

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

MAR 22. 2017
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး ေရအရင္းအျမစ္ ကဘာျဖစ္မလဲ?
4337 responded out of 14467 polled
အမ်ိဳးသမီး
67%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
15%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
6%
မိုးေရ
 
မိုးေရ

အမ်ိဳးသား
61%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
19%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
8%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
0-14
0%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
0%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
0%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
0%
မိုးေရ
 
မိုးေရ

15-19
10%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
16%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
65%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
8%
မိုးေရ
 
မိုးေရ

20-24
13%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
15%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
65%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
7%
မိုးေရ
 
မိုးေရ

25-30
10%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
20%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
64%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
6%
မိုးေရ
 
မိုးေရ

31-34
11%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
21%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
56%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
12%
မိုးေရ
 
မိုးေရ

35+
15%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
23%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
53%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
9%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
64%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
17%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
7%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
MAR 22. 2017
ျမစ္ေရ၊ ဆည္ေရ၊ ကန္ေရ၊ စသည္တို႔မွာ ေသာက္သံုးဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။
4151 responded out of 4338 polled
အမ်ိဳးသမီး
90%
No
 
No
10%
Yes
 
Yes

အမ်ိဳးသား
86%
No
 
No
14%
Yes
 
Yes
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
11%
yes
 
yes
89%
no
 
no

20-24
12%
yes
 
yes
88%
no
 
no

25-30
14%
yes
 
yes
86%
no
 
no

31-34
11%
yes
 
yes
89%
no
 
no

35+
9%
yes
 
yes
91%
no
 
no
88%
No
 
No
12%
Yes
 
Yes
MAR 22. 2017
ဘံုဘိုင္ေရ၊ တြင္းေရ၊ စနစ္တက်တူးေဖာ္ထားေသာ တြင္းေရ၊ မိုးေရ တို႔မွာ ေသာက္သံုးဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။
4033 responded out of 4150 polled
အမ်ိဳးသမီး
41%
No
 
No
59%
Yes
 
Yes

အမ်ိဳးသား
38%
No
 
No
62%
Yes
 
Yes
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
60%
yes
 
yes
40%
no
 
no

20-24
61%
yes
 
yes
39%
no
 
no

25-30
62%
yes
 
yes
38%
no
 
no

31-34
64%
yes
 
yes
36%
no
 
no

35+
61%
yes
 
yes
39%
no
 
no
39%
No
 
No
61%
Yes
 
Yes
MAR 22. 2017
ၿမိဳ႕ျပလူေနထူထပ္လာမႈရယ္၊ လူသားေတြရဲ႕မဆင္မျခင္သံုးစြဲမႈေတြရယ္ေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဟာ အလဟာသျဖဳန္းတီးခံေနရပါတယ္။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလဟာသျဖဳန္းတီးသံုးစြဲေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ဘာလုပ္သင့္လဲဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာျပေပးပါ။
2182 responded out of 4034 polled
water
recycle
awareness
save
tv
use
don
education
waste
educate
knowledge
need
plan
public
yes
community
share
know
limit
media
recycling
aware
bla
channel
government
law
ok
safe
system
usage
activities
also
bye
can
chemical
control
environment
environmental
flush
fm
future
global
haha
idea
imm
industrial
information
ma
management
nothing

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္စပ္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းမ်ား

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ