လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္လိုသည္
U-Reportသည္လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အခမဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူထုကပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္လိုပါ၀င္ရမလဲ

STEP 1
U-Report Myanmar Facebook page ကို “Like” ႏွိပ္ၿပီး “Join” လို႕ messenger ကေနပို႕လိုက္ေနာ္။
STEP 2
U-Report မွ ျပန္စာလာသည္ကို ေစာင့္ပါ။ ေမးခြန္းေလးေတြကိုဆက္ေျဖလိုက္ရံုပဲေနာ္ (က) ေမြးဖြားသည့္ခုႏွစ္ ဥပမာ-၁၉၉၂ (ခ) က်ားလား၊ မလား (ဂ) ဘယ္ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးကလဲ
STEP 3
ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၿပီးေနာက္U-Reportအစီအစဥ္တငြ္ပါ၀င္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း message ကိုသင္ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
STEP 4
U-Report တြင္ပါ၀င္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္တုန႕္ျပန္ႏိုင္ၿပီး သင့္ရပ္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေျပာင္းလမဲႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဓိပါၸယ္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
* U-Report is a free program sponsored by UNICEF with help of Network Providers in Myanmar. U-Report will not ask for any payments nor personal financial information, PLEASE disregard any messages which ask you for payment either on this number or on the Facebook and Twitter pages. All U-Report services (all msg on @UReportMyanmar) are free.

လူမႈကြန္ယက္မ်ားရွိ လူငယ့္အသံအစီအစဥ္