လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on online safety
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
40% (5544 Responded out of 13941)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
43%
41%
36%
34%
45%
Shan Yangon Mandalay Mon Kachin
1666 of 3793
1170 of 2822
917 of 2532
324 of 945
236 of 524
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူ, ဖိုရမ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း, မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း, ႏိုင္ငံအစိုးရ, ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒျပဌာန္ျခင္း
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
14003
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
6065
54%
7294
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
EDUCATION
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘယ္ပညာေရးအဆင့္ကို ေဆြးေႏြးလိုပါသလဲ
41% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Feb. 11, 2017
View full results →
GOVERNANCE
လႊတ္ေတာ္မွာ အခု ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ေဆြးေႏြးေနတယ္ ဆိုတာ သိပါသလား။
48% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Feb. 3, 2017
View full results →
HEALTH
သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ပါသလား။
57% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Jan. 26, 2017
View full results →