လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on flood
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
20% (2908 Responded out of 14734)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
23%
17%
17%
19%
21%
Yangon Shan Mandalay Mon Kachin
721 of 3012
708 of 3949
446 of 2614
194 of 981
121 of 553
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္, တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ေရစိုပ်က္စီး, - ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ သဘာ၀ေဘ, သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္း, အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံု
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
14861
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
6461
54%
7709
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
EDUCATION
သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ အခုလာမယ့္ ေမလ ၁၅ရက္ေန႕ကဘာေန႕လဲသိလား။
23% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | May 11, 2017
View full results →
GOVERNANCE
စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား(SDG-Sustainable Development Goals)ဆိုတာ ၾကားဖူးပါသလား။
24% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | May 1, 2017
View full results →
CLIMATE CHANGE
တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႕ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လူေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးနဲ႕ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ေရးတို႕ကိုျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႕ထင္ပါသလား
23% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | April 12, 2017
View full results →