လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on World Water Day
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
30% (4337 Responded out of 14467)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
29%
34%
27%
25%
32%
Shan Yangon Mandalay Mon Kachin
1168 of 3934
1022 of 2953
727 of 2598
247 of 973
178 of 542
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
charge, areas, abc, care, admin
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
14472
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
6269
54%
7545
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
EDUCATION
မည္သည့္အရြယ္သည္ ဦးေႏွာက္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသလဲ။
34% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | March 17, 2017
View full results →
EDUCATION
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ပညာေရးအေျခအေနေလးကိုသိပါရေစ။ တခုေရြးေပးပါ
38% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | March 8, 2017
View full results →
EDUCATION
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာကေလး၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူရွိေသာကေလး၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၊အာဟာရမျပည့္၀ေသာကေလးမ်ား၊ နာတာရွည္ နာမက်န္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား သင့္မိသားစု(သို႕) သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေတြ႕ဖူးပါသလား။
37% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | March 3, 2017
View full results →