လက္ရွိေမးခြန္း
50 million children are on the move with very limited opportunities to stay in school and keep learning.
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
17% (2610 Responded out of 14926)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
21%
14%
16%
17%
26%
Yangon Shan Mandalay Mon Tanintharyi
648 of 3065
592 of 3998
423 of 2640
176 of 993
113 of 434
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
summer, move, ttc, mother, father
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
14955
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
6505
54%
7752
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
EDUCATION
ကိုယ္ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ ရပ္ရြာ (သို႕) တိုင္းျပည္ကေနစြန္႕ခြာထြက္သြားဖို႕အေၾကာင္းဖန္ဖူးလား
17% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | June 15, 2017
View full results →
CHILD PROTECTION
သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာကေလးအလုပ္သမားမ်ားေတြ႕ဖူးပါသလား။
18% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | June 11, 2017
View full results →
CLIMATE CHANGE
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈကို အဓိကရင္ဆိုင္ရသည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။
15% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | June 1, 2017
View full results →