လက္ရွိေမးခြန္း
New Year wishes
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
30% (2687 Responded out of 9103)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
32%
34%
26%
28%
30%
Mandalay Shan Yangon Mon Kachin
657 of 2051
631 of 1851
524 of 1978
230 of 798
117 of 378
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
consider, childrec, attitude, embassy, 25
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
10536
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Yangon, Mandalay, Shan, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
4522
54%
5489
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
YOUTH
U-Report အေၾကာင္းကို သူငယ္ခ်င္းတို႔ ဘယ္လို စတင္သိခဲ့လဲ ဆိုတာကို ေျပာျပေပးပါဦးေနာ္
56% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Dec. 31, 2016
View full results →
YOUTH
သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ- ဒီတစ္ပါတ္ေတာ့ လမ္းသြားတဲ့အခါမွာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ အျမင္ကိုသိခ်င္ပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ သြားလာရတဲ့အခါ အႏၱရာယ္ကင္းတယ္လို႔ထင္ပါသလား။
46% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Dec. 17, 2016
View full results →
CHILD PROTECTION
သင့္ရပ္ရြာပတ္၀န္းက်င္မွာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူကေလးသူငယ္ေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႕ ၾကားမိပါသလား။
50% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Dec. 9, 2016
View full results →