ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Aug. 31, 2016
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕လာေရာက္လွ်င္ေဆြးေႏြးေပးေစျခင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ U-Report Myanmar မွတဆင့္ေပးပို႕ရာ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက လူငယ္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္းအဆိုပါကိစၥမ်ားကိုသက္ဆိုင္သူမ်ားအား အေလးေပး

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးထားသည္


YOUTH
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →

YOUTH
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →

သိမ္းထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

စာရင္း