EDUCATION
ဒီေန႕ကမၻာေပၚမွာ သန္း၅၀ခန္႕ေသာကေလးေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းမွာေနၿပီးပညာဆက္တိုက္သင္ၾကားႏိုင္ဖို႕အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနပါတယ္။
9 questions polled on this topic
30% response rate
5220 responded out of 17560 polled
Jun 15. 2017
ကိုယ္ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ ရပ္ရြာ (သို႕) တိုင္းျပည္ကေနစြန္႕ခြာထြက္သြားဖို႕အေၾကာင္းဖန္ဖူးလား
Jun 15. 2017
ထြက္သြားဖို႕ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မလဲ
Jun 15. 2017
အဲဒီလိုစြန္႕ခြာသြားရတဲ့အတြက္ ပညာေရးတပိုင္းတစျဖစ္ခဲ့လား
Jun 15. 2017
အဲဒီလိုပညာေရးတပိုင္းတစျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ သင့္ဘ၀ကိုဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့လား
Jun 15. 2017
ဘာေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့တာပါလဲ
Jun 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြဟာ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ အခမဲ့ပညာေရးကို ရထိုက္တယ္လို႕ထင္ပါသလား
Jun 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက လံုေလာက္ေကာင္းမြန္တယ္လို႕ထင္ပါသလား
Jun 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြက ပညာမသင္ရဘူးဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာေတြထဲက ဘယ္အရာကိုထိခိုက္မယ္လို႕ထင္ပါသလဲ
Jun 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြသင္ၾကားသင္ယူေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ဘာေတြပံ့ပိုးေပးသင့္တယ္လို႕ထင္ပါသလဲ

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

JUN 15. 2017
ကိုယ္ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ ရပ္ရြာ (သို႕) တိုင္းျပည္ကေနစြန္႕ခြာထြက္သြားဖို႕အေၾကာင္းဖန္ဖူးလား
5220 responded out of 17560 polled
အမ်ိဳးသမီး
33%
YES
 
YES
67%
NO
 
NO

အမ်ိဳးသား
43%
YES
 
YES
57%
NO
 
NO
0-14
0%
YES
 
YES
0%
NO
 
NO

15-19
29%
YES
 
YES
71%
NO
 
NO

20-24
36%
YES
 
YES
64%
NO
 
NO

25-30
46%
YES
 
YES
54%
NO
 
NO

31-34
47%
YES
 
YES
53%
NO
 
NO

35+
39%
YES
 
YES
61%
NO
 
NO
38%
YES
 
YES
62%
NO
 
NO
JUN 15. 2017
ထြက္သြားဖို႕ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မလဲ
1854 responded out of 1926 polled
အမ်ိဳးသမီး
7%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
1%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
3%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
57%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
32%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ

အမ်ိဳးသား
8%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
1%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
64%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
25%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
0-14
0%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
0%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
0%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
0%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
0%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ

15-19
10%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
1%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
3%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
39%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
47%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ

20-24
10%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
1%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
56%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
30%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ

25-30
8%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
2%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
70%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
17%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ

31-34
4%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
0%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
83%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
11%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ

35+
13%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
0%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
2%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
75%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
11%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
8%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
2%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
61%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
28%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
JUN 15. 2017
အဲဒီလိုစြန္႕ခြာသြားရတဲ့အတြက္ ပညာေရးတပိုင္းတစျဖစ္ခဲ့လား
1572 responded out of 1595 polled
အမ်ိဳးသမီး
29%
YES
 
YES
71%
NO
 
NO

အမ်ိဳးသား
51%
YES
 
YES
49%
NO
 
NO
0-14
0%
YES
 
YES
0%
NO
 
NO

15-19
32%
YES
 
YES
68%
NO
 
NO

20-24
47%
YES
 
YES
53%
NO
 
NO

25-30
42%
YES
 
YES
58%
NO
 
NO

31-34
42%
YES
 
YES
58%
NO
 
NO

35+
51%
YES
 
YES
49%
NO
 
NO
42%
YES
 
YES
58%
NO
 
NO
JUN 15. 2017
အဲဒီလိုပညာေရးတပိုင္းတစျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ သင့္ဘ၀ကိုဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့လား
560 responded out of 612 polled
00
2017
06
yes
04
04t10
04t11
get
21
32
37
45
56
02
03
04t09
05
05t13
13
20
2004
27
30
34
41
50
bad
better
company
difficult
dsa
education
engineer
english
gap
heavy
many
nope
nothing
now
pressure
right
sadness
speaking
wanted
yrs
035775
03t18
03t21
042497
JUN 15. 2017
ဘာေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့တာပါလဲ
732 responded out of 820 polled
00
2017
06
04t10
04t11
04t12
04
left
16
education
04t13
04t15
05
12
30
43
44
03
04t02
04t14
18
24
36
46
48
49
answer
first
graduated
holidays
just
leave
study
university
07
09
10
17
20
21
22
29
34
38
47
51
52
53
graduate
02
JUN 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြဟာ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ အခမဲ့ပညာေရးကို ရထိုက္တယ္လို႕ထင္ပါသလား
4350 responded out of 4442 polled
အမ်ိဳးသမီး
95%
YES
 
YES
5%
NO
 
NO

အမ်ိဳးသား
96%
YES
 
YES
4%
NO
 
NO
0-14
0%
YES
 
YES
0%
NO
 
NO

15-19
95%
YES
 
YES
5%
NO
 
NO

20-24
95%
YES
 
YES
5%
NO
 
NO

25-30
96%
YES
 
YES
4%
NO
 
NO

31-34
93%
YES
 
YES
7%
NO
 
NO

35+
99%
YES
 
YES
1%
NO
 
NO
95%
YES
 
YES
5%
NO
 
NO
JUN 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက လံုေလာက္ေကာင္းမြန္တယ္လို႕ထင္ပါသလား
4148 responded out of 4250 polled
အမ်ိဳးသမီး
4%
YES
 
YES
53%
NO
 
NO
43%
I don't know.
 
I don't know.

အမ်ိဳးသား
7%
YES
 
YES
57%
NO
 
NO
36%
I don't know.
 
I don't know.
0-14
0%
YES
 
YES
0%
NO
 
NO
0%
I don't know.
 
I don't know.

15-19
7%
YES
 
YES
46%
NO
 
NO
47%
I don't know.
 
I don't know.

20-24
5%
YES
 
YES
54%
NO
 
NO
41%
I don't know.
 
I don't know.

25-30
6%
YES
 
YES
59%
NO
 
NO
35%
I don't know.
 
I don't know.

31-34
2%
YES
 
YES
70%
NO
 
NO
27%
I don't know.
 
I don't know.

35+
5%
YES
 
YES
68%
NO
 
NO
27%
I don't know.
 
I don't know.
5%
YES
 
YES
55%
NO
 
NO
39%
I don't know.
 
I don't know.
JUN 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြက ပညာမသင္ရဘူးဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာေတြထဲက ဘယ္အရာကိုထိခိုက္မယ္လို႕ထင္ပါသလဲ
4024 responded out of 4087 polled
အမ်ိဳးသမီး
5%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
10%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
81%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

အမ်ိဳးသား
8%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
8%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
80%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
0-14
0%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
0%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
0%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
0%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
0%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

15-19
6%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
5%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
14%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
74%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

20-24
9%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
2%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
8%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
79%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

25-30
4%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
2%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
9%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
84%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

31-34
6%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
3%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
0%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
5%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
86%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

35+
6%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
0%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
2%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
5%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
88%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
7%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
9%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
80%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
JUN 15. 2017
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့ကေလးေတြသင္ၾကားသင္ယူေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ဘာေတြပံ့ပိုးေပးသင့္တယ္လို႕ထင္ပါသလဲ
3706 responded out of 3868 polled
အမ်ိဳးသမီး
12%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
60%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
13%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
15%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

အမ်ိဳးသား
13%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
52%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
18%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
17%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
0-14
0%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
0%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
0%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
0%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

15-19
9%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
54%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
15%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
22%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

20-24
14%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
59%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
13%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
14%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

25-30
14%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
56%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
16%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
14%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

31-34
12%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
58%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
17%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
13%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

35+
14%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
49%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
23%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
14%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
13%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
56%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
15%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
16%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ