Poll Results Stories U-Report အကြောင်း Engagement Reports U-Talk Videos Join Now
U-Reporter တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ
STORY
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ - ယခု ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၅.၁သန္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္းမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွ်ေဝလိုက္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ယူနီဆက္မွ ပံ့ပိုးထားသည့္ U-Report အစီအစဥ္မွ ေမးျမန္းလိုက္သည့္ U-Report poll ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးပို႔သည့္ လူငယ္မ်ားက ယခုႏွစ္ ပညာေရးက႑အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျဖၾကားထားျပီး ေမလ(၂၄)ရက္မွ (၃၁)ရက္သည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ သိရွိၾကေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသူ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

သည့္အျပင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူ အမ်ားအျပားသည္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကိုလည္း သတိမူေျဖၾကားထားျပီး ယခုပညာေရးစနစ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္ယူေလ့လာႏိုင္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ျခင္း အျပည့္အဝ မရွိေသးေၾကာင္း U-Reporter ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားထားသည္။

"ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအားလံုး ပညာေရးအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ တကယ့္ကို စိန္ေခၚမႈတခုပါပဲ" ဟု U-Report မွ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ မပြင့္ျဖဴသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို Facebook စာမ်က္ႏွာ မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ U-Reporter ေပါင္း ၁၅,၀၀၀နီးပါးကို ေပးပို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာ ယင္းေမးခြန္းမ်ားကို အသက္ ၁၃ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ႏွစ္ၾကားရွိ U-Reporter ၃၂၀၀မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သူU-Reporter အားလံုုးမွ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းသည္၎တို႔ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမျပဳရေသးသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီးျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားကိုသီးသန္႔ေလ့လာရာတြင္ကယားျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္မူေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမျပဳရေသးသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္းကိုေျဖၾကားထားသည့္U-Reporter မ်ားမွာ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

 ေငြေၾကးအခက္အခဲ၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္မိသားစု၏ပညာအရည္အခ်င္းစသည့္အရာမ်ားကကေလးသူငယ္မ်ားေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းအတြက္အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနေစေၾကာင္းU-Reporter မ်ားမွေျဖၾကားထားသည္။

ယူနီဆက္၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္U-Report အစီအစဥ္သည္လူငယ္မ်ားအတြက္၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုဖြင့္ဟေျပာဆိုႏိုင္ျပီးခ်ိတ္ဆက္မွ်ေဝႏိုင္မည့္အစီအစဥ္တခုျဖစ္သည္။ယင္းအစီအစဥ္မွေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသၾကီးေတြကU-Reporter ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကသူတို႔ရဲ႕ရပ္ရြာအတြင္းမွာရွိတဲ့ကေလးသူငယ္ေလးေတြေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ေျဖထားတာေတြ႔ရေတာ့ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ္ေတာ္တုန္လႈပ္သြားပါတယ္။" ဟုU-Report မွလူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ကိုေက်ာ္စည္သူထြန္းကေျပာသည္။

ကေလးသူငယ္ေတြေက်ာင္းပံုမွန္တက္ျပီးပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔မည္သည္႔အရာမ်ားကတားဆီးေနသနည္းဟုU-Reporterမ်ားထံသုိ႔ေမးျမန္းခဲ့ရာျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္အေျဖမ်ားတြင္"ပညာေရးစနစ္အားနည္းျခင္း၊ "စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ကေလးသူငယ္မ်ားကိုစဥ္းစားေတြးေခၚခြင့္မေပးၾကပါ ႏွင့္"စာသင္ၾကားနည္းမ်ားအားနည္းျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ဟုအမ်ားဆံုးေျဖၾကားထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္၂၀၁၂ခုႏွစ္ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာပညာေရးက႑ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားCESR)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ျပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ဦးစားေပးခ်မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ပါဝင္ရာယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္U-Reporter မ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲျပားမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ႏိုင္သည္။ယင္းစီမံကိန္းတြင္ေနာင္လာမည့္ငါးႏွစ္စာအတြက္မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္မူေဘာင္ပါဝင္ျပီးျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑အတြက္တိက်သည့္လမ္းညႊန္မႈလည္းျဖစ္ကာအတူတကြပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတြန္းအားေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေကာင္းတခုလည္းျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက႑မွာလူတိုင္းကပါဝင္သင့္ပါတယ္။ဒီU-Report အစီအစဥ္ဟာပညာေရးက႑ကတဆင့္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုအဓိကခံစားရမယ့္လူငယ္ေတြနဲ႔ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္လူငယ္ေတြကယခုပညာေရးစနစ္ကရရွိတဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုဆန္းသစ္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔သိရွိႏိုင္တဲ့အစီအစဥ္တခုပါပဲ။ယခုလက္ရွိပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာအားလံုးကပါဝင္ႏိုင္တဲ့ေနရာမွာရိွပါတယ္။သာတူညီမွ်တဲ့ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ဖန္တီးႏို္င္စြမ္းနဲ႔အင္အားေတြကိုစုစည္းႏိုင္မယ့္အစီအစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။" ဟုယူနီဆက္မွျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ဘတ္ထရန္ဘိန္းဗဲ(လ္) ကေျပာသည္။

###

U-Report အစီအစဥ္

U-Report အစီအစဥ္ကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၂၈ရက္ေန႔တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ယခုတြင္Facebook မွတဆင့္စာရင္းေပးသြင္းပါဝင္ထားသူU-Reporter ၁၅၀၀၀နီးပါးခန္႔ရွိေနျပီျဖစ္ျပီးေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ပါဝင္လာသူဦးေရလည္းျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။

U-Report တြင္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ဒီကိုဝင္ၾကည့္ပါ- https://www.facebook.com/UReportMyanmar/

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔လာျပီးေနာက္ရလဒ္အေျဖမ်ားကိုဒီမွာ

ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္ရႈပါ- https://myanmar.ureport.in/

UNICEF in Myanmar

UNICEF အေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၁၉၅၀ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

UNICEF အေနျဖင့္အစိုးရႏွင့္လူမႈအေျခစိုက္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္မိတ္ဖြဲ႔ကာကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေရး၊

ကေလးမ်ားအရည္အေသြးျပည့္ဝေသာပညာေရးကိုသင္ၾကားႏိုင္ေစေရးႏွင့္ကေလးမ်ားအား

အၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရးစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။

UNICEFႏွင့္ပက္သက္၍ပိုမိုသိရွိလိုပါကေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-

Website: http://www.unicef.org/myanmar

Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar

ပိုမိုသိရွိလိုပါကေအာက္ပါအတိုင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္-

Alison Rhodes, Chief, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar, (+95) 1 2305960-69, arhodes@unicef.org

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar, (+95) 09250075238, hoo@unicef.org

See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT