YOUTH
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Aug. 31, 2016
အားျဖင့္ KLAUS OBERBAUER
ထပ္မံဖတ္ရွဳရန္

သတင္းေနာက္ဆက္တြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ - ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား မတက္ေရာက္မီ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားအေရးကို U-Reportအစီအစဥ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူငယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏးြခဲ့သည္။ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားအေရးႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ပါဝင္ႏိုင္မည္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပက္သက္၍ လူငယ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေပးပို႔လိုက္ရာ အသက္ ၁၃ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အတြင္းရွိ U-Reporter ၁၂၀၀ေက်ာ္က ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေျဖဆိုမႈရလဒ္မ်ားကို ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲ(လ္)က ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသို႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ တင္ျပေဆြးေႏးြခဲ့သည္။  
”ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လူငယ္မ်ား လုပ္ႏိုင္စမြ္းအားရွိေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စတာေတြဟာ ျမန္မာ့လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအရာေတြလို႔ သိရိွရျပီး အခုလိုအသိေပးမွ်ေဝတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းမွာ တက္ေရာက္ရမယ့္ အစည္းအေဝးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏးြပြေဲတြမွာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို အေလးေပးေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ U-Report အစီအစဥ္မွာ ဆက္လက္ပါဝင္ျပီး မိမိတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြေတြပါ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔မွ်ေဝေပးပါ။ လူငယ္ေတြရဲ႕အျမင္ေတြဟာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ အေရးပါပါတယ္။” ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက U-Reporterမ်ားထံသုိ႔ Facebook message မွတဆင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။    
ယင္းေမးခြန္းမ်ားကို U-Report အစီအစဥ္မွတဆင့္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး U-Report အစီအစဥ္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျပီး ၎တို႔အတြက္အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အေရးကိစၥမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားထံသို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို U-Report Myanmar Facebook မွတဆင့္ အစဥ္လိုက္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  
PRESS RELEASE      
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္မည္္ထင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ”စည္းလံုးညီညြတ္မ၊ႈ” ”ယံုၾကည္မႈ၊” ႏွင့္ ”တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္ႏိုင္မႈ”တို႔ကို U-Reporter အမ်ားစုမ ွ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ U-Reporter မ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံအေပၚ ၾကီးမားသည့္ ေမွွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိထားေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ အမုန္းပြားမည့္စကားမ်ား မွ်ေဝေျပာဆိုျခင္းမွရပ္တန္႔ျခင္း၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းအား ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား(လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွအပါအဝင္) အစရွိသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူတို႔၏ တာဝန္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရွိနားလည္ျပီး ျဖစ္သည္။  
U-Report အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး Facebook မွပါဝင္စာရင္းသြင္းျပီးသူ U-Reporter ၂၀၀၀ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္သည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စာရင္းသြင္းသူဦးေရ တိုးပြားလွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကုန္တြင္ U-Reporterေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။  
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ U-Report အစီအစဥ္ကို Facebookမွတဆင့္ပါဝင္ႏိုင္ျပီး SMS မွလည္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏးြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ”ဒီအစီအစဥ္ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရျပီး ေဝးလံတဲ့ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကရတဲ့ လူငယ္ေလးေတြလည္း သူတို႔ရဲ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ အေျခအေနေတြကို ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးပါဝင္ႏိုငဖ္ုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု မစၥတာဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲ(လ္)က ေျပာသည္။ ”ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕အတြက္ SMS ပုိ႔ျခင္းကသာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေနေသးတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုလံုးမွ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈျဖစ္တဲ့ Corporate Social Responsibility (CSR)တစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။ ဒီလို ကူညီပပ့ံးုိမႈမ်ိဳး မရရွိခဲ့ရင္ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူငယ္ေလးေတြဟာ ဒီလိုအစီအစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သူတို႔ရဲ႕ အသံေတြနဲ႔ အျမင္ေတြဟာ လ်စ္လ်ဴရႈခံရဖယြ္ ရွိေနပါတယ္။” ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသည္။          
U-Report အစီအစဥ္ U-Report တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ဒီကို ဝင္ၾကည့္ပါ - https://www.facebook.com/UReportMyanmar/ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔လာျပီးေနာက္ ရလဒ္အေျဖမ်ားကို ဒီမွာ ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္ရႈပါ - https://myanmar.ureport.in/  
UNICEF in Myanmar  UNICEF အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ UNICEF အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအေျခစိုက္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႔ကာ ကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကေလးမ်ား အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရးကို သင္ၾကားႏိုင္ေစေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွသည္။ UNICEFႏွင့္ပက္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္ -  Website: http://www.unicef.org/myanmar Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar  
ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ -  Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar, 09250075238, hoo@unicef.org  

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား‌‌‌ေ‌န႔မွာလူငယ္မ်ား ဘာေတြ ေျပာေနၾကပါသလဲ...
ထပ္မံဖတ္ရွဳရန္ →
YOUTH REPRESENTATIVES HELP PARLIAMENTARIANS TO CONNECT WITH THEIR GENERATIONS’ CONCERNS AND HOPES FOR MYANMAR
ထပ္မံဖတ္ရွဳရန္ →
U REPORT CONTENT GROUP ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
ထပ္မံဖတ္ရွဳရန္ →