လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

U-Reportတြင္ပါ၀င္ေသာလူငယ္မ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္ ေအာက္ကိုဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ

WHO WE ARE

U-Reportတြင္ပါ၀င္ေသာလူငယ္မ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။


လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ စာရင္းဇယား

အသက္
က်ား မ
44%
12601
56%
16111
ပါ၀င္သည့္ လူငယ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမ်ားကျဖစ္သလဲ
လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လေက်ာ္က စာရင္းသြင္းမႈႏွဳန္း