လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Youth Life on Online
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
16% (2670 Responded out of 17219)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
3%
2%
1%
6%
3%
Yangon Mandalay Shan Kayah Sagaing
116 of 3084
66 of 2547
58 of 3798
21 of 347
17 of 476
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
just, informatoin, facts, knowledge, personal
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
17239
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
7539
54%
8918
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
HEALTH
သူငယ္ခ်င္းတုိ႕အေနနဲ႕ ပိုျပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ဘဝေတြ ရရွိ္ဖို႕အတြက္ HIV နဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ့ ပါဝင္ခ်င္ပါသလား။
14% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Dec. 2, 2017
View full results →
GENDER
သူငယ္ခ်င္းတို႕ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အမ်ိုးသမီးေတြအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းနဲ့ပတ္သက္ျပီး ၾကံဳေတြ႕ဖူးပါသလား။
14% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Nov. 25, 2017
View full results →
YOUTH
ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔က ကမၻာ႔ကေလးမ်ားေန႕ဆုိတာသင္သိပါသလား။
16% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Nov. 20, 2017
View full results →