လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Transforming Education
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
17% (5061 Responded out of 29492)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
51%
15%
13%
13%
16%
Magway Shan Yangon Mandalay Kayah
1279 of 2477
1014 of 6586
895 of 6533
465 of 3483
260 of 1574
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
aa, developed, developing, eg, myanmar
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
29634
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Magway
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
44%
12483
56%
15953
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Reporter တစ္ေယာက္ရဲ့ ရက္၁၀၀၀ ခရီး...
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
မေနာေျမမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အိပ္မက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေခြါန္ဂ်ာ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Youth representatives help Parliamentarians to connect with their generations’ concerns and hopes for Myanmar
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Gauging the Health Knowledge and Practices of adolescents and youth
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ႔အထမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
CHILD PROTECTION
ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား တပည့္မ်ားအား ရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ဖူးပါသလား။
21% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Aug. 7, 2019
View full results →
CHILD PROTECTION
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ါန္းလိုက္ျခင္းကို သင္သိရိွပါသလား?
17% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Aug. 7, 2019
View full results →
CHILD PROTECTION
သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းတက္ခဲ့ခ်ိန္က ကိုယ္ထိလက္ေ၇ာက္အနိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိခဲ့ဖူးပါသလား (သို႔မဟုတ္) ျမင္ေတြ႔ခဲ့ဖူးသလား။ ဥပမာ - ( ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ တြန္းျခင္း၊ အခန္းတြင္း ေသာ့ပိတ္ထားျခင္း)
15% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Aug. 1, 2019
View full results →