လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Behavior Change of Children
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
20% (5542 Responded out of 27179)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
24%
21%
13%
24%
28%
Shan Yangon Mandalay Kayah Kayin
1604 of 6531
1328 of 6293
437 of 3268
385 of 1570
312 of 1097
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
money, tvၾကည, ကအခ, နဖ, နမ
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
27408
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Kayah
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
45%
11603
55%
14643
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Reporter တစ္ေယာက္ရဲ့ ရက္၁၀၀၀ ခရီး...
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
မေနာေျမမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အိပ္မက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေခြါန္ဂ်ာ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Youth representatives help Parliamentarians to connect with their generations’ concerns and hopes for Myanmar
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Gauging the Health Knowledge and Practices of adolescents and youth
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ႔အထမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
CHILD PROTECTION
သူငယ္ခ်င္းတို႔ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာကေလးသူငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ား ၾကားဖူး/ႀကံဳေတြ႕ဖူးပါသလား။
18% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | July 3, 2019
View full results →
GENDER
Do you know of anyone under the age of 18 who has a boyfriend or girlfriend?
21% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | June 28, 2019
View full results →
GENDER
သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ သမီးရည္းစားရွိေသာသူႏွင့္ သိပါသလာ။
21% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | June 28, 2019
View full results →