လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on World Toilet Day
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
16% (2511 Responded out of 16139)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
20%
10%
13%
40%
12%
Yangon Shan Mandalay Kayah Mon
735 of 3531
425 of 4000
377 of 2746
167 of 414
132 of 1017
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
hygiene, radio, xydgjgjvkvk, information, 09424250978
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
17060
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
7465
54%
8824
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
EDUCATION
လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို ေက်ညက္စြာသိရွိနားလည္ဖို့ လိုအပ္တယ္လို႕ထင္ပါသလား။
15% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Nov. 3, 2017
View full results →
EDUCATION
လက္ရွိပညာေရးစနစ္က လူသားအရင္းအျမစ္ ဖံြ့ျဖိုးတုိးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိုးသက္ေရာက္မႈ ရွိပာသလား။
17% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Oct. 27, 2017
View full results →
INFRASTRUCTURE
သင္ေနထိုင္ရာေဒသမွာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိပါသလား။
21% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Oct. 20, 2017
View full results →