လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Gratitude
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
17% (2690 Responded out of 15465)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
24%
13%
17%
15%
19%
Yangon Shan Mandalay Mon Kachin
787 of 3256
541 of 4035
477 of 2743
162 of 1019
116 of 605
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
nlp, gof, just, counsellor, gg
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
15474
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
6734
54%
8003
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
YOUTH
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲတတ္သူလို႕ထင္ပါသလား။
15% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Sept. 15, 2017
View full results →
EDUCATION
သူငယ္ခ်င္းတို႔အေနနဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အဓိကအသံုးျပဳေနပါသလဲ
17% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Sept. 9, 2017
View full results →
YOUTH
ကိုယ္ရတဲ့မုန္႕ဖိုးျဖစ္ေစ၊ လုပ္ခလစာျဖစ္ေစ ပိုက္ဆံကိုစနစ္တက်စီစဥ္ၿပီးသံုးတတ္ပါသလား
26% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Sept. 1, 2017
View full results →