လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Education for World Children Day
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
14% (2806 Responded out of 19797)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
20%
11%
11%
12%
15%
Yangon Shan Mandalay Mon Bago
993 of 4931
547 of 4747
358 of 3075
135 of 1122
94 of 606
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
250, 348, 98, ______, ability
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
19808
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Yangon, Shan, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
8577
54%
10361
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
Gauging the Health Knowledge and Practices of adolescents and youth
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ႔အထမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
EMPLOYMENT
ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပက္သက္၍ မည္သည့္အခ်က္က အတားအဆီးျဖစ္ေနပါသလဲ။
81% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Aug. 19, 2016
View full results →
YOUTH
သင့္အေနနဲ႕ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မစၥတာဘန္ကီမြန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါသလဲ
77% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Aug. 24, 2016
View full results →
EMPLOYMENT
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ရွာေဖြေရးရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားရမည္ကို သိပါသလား
73% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Sept. 2, 2016
View full results →