လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Cyberbullying
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
16% (4198 Responded out of 26023)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
19%
12%
13%
21%
26%
Yangon Shan Mandalay Kayah Kayin
1212 of 6276
689 of 5513
438 of 3262
336 of 1568
286 of 1092
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
18, account, add, anger, call
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
27070
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Kayah
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
45%
11466
55%
14457
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Reporter တစ္ေယာက္ရဲ့ ရက္၁၀၀၀ ခရီး...
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
မေနာေျမမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အိပ္မက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေခြါန္ဂ်ာ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Youth representatives help Parliamentarians to connect with their generations’ concerns and hopes for Myanmar
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Gauging the Health Knowledge and Practices of adolescents and youth
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ႔အထမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
YOUTH
သူငယ္ခ်င္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကေလးေတြအေနနဲ႕ မိဘမဲ့သြားတဲ့အခါ (သို႕မဟုတ္) မိဘေတြရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိေတာ့တဲ့အခါ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကပါသလဲ။
11% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | May 16, 2019
View full results →
CLIMATE CHANGE
How much do you personally worry about the extinction of species?
15% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | May 14, 2019
View full results →
YOUTH
သင္ပံုမွန္အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ သယ္ယူပို႕ ေဆာင္ေရးစနစ္မွာ -
16% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | May 12, 2019
View full results →