YOUTH
User Journey Poll
8 questions polled on this topic
79% response rate
112 responded out of 141 polled
Jan 16. 2019
သူငယ္ခ်င္း U-Report ကုိ ဘယ္လိုစသိတာလဲ?
Jan 16. 2019
အျခား
Jan 16. 2019
U-Report ကေမးခြန္းေတြက သူငယ္ခ်င္းအတြက္ အသံုးဝင္ပါသလား။
Jan 16. 2019
သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အသံုးဝင္တယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးအုန္းေနာ္
Jan 16. 2019
သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ဘာေၾကာင့္အသံုးမဝင္တာလဲဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးအုန္းေနာ္
Jan 16. 2019
U-Report ေမးခြန္းေတြမွာ သူငယ္ခ်င္း ဘာေၾကာင့္ပံုမွန္ပါဝင္ေျဖဆုိျဖစ္လဲဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးပါ။
Jan 16. 2019
U-Report Myanmar ကုိ ဘယ္လုိအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳလုိပါသလဲ?
Jan 16. 2019
U-Report Myanmar ကို အျခားအၾကံျပဳလုိသည္မ်ားရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါ။

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

JAN 16. 2019
သူငယ္ခ်င္း U-Report ကုိ ဘယ္လိုစသိတာလဲ?
112 responded out of 141 polled
အမ်ိဳးသမီး
35%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
31%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
24%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
0%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
2%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
8%
အျခား
 
အျခား

အမ်ိဳးသား
38%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
25%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
20%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
2%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
5%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
11%
အျခား
 
အျခား
0-14
0%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
0%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
0%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
0%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
0%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
0%
အျခား
 
အျခား

15-19
50%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
0%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
50%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
0%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
0%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
0%
အျခား
 
အျခား

20-24
33%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
28%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
21%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
2%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
4%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
12%
အျခား
 
အျခား

25-30
52%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
19%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
15%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
0%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
4%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
11%
အျခား
 
အျခား

31-34
0%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
100%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
0%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
0%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
0%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
0%
အျခား
 
အျခား

35+
0%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
0%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
0%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
0%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
0%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
0%
အျခား
 
အျခား
37%
Facebook ကေန
 
Facebook ကေန
28%
U-Report ပြဲေတြကေန
 
U-Report ပြဲေတြကေန
21%
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
 
သူငယ္ခ်င္းဆီကေန
1%
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
 
မိသားစုဝင္ေတြဆီကေန
4%
Internet ကေန
 
Internet ကေန
10%
အျခား
 
အျခား
JAN 16. 2019
အျခား
11 responded out of 11 polled
ဆက
interview
အစ
အစဥ
ၾကည
2017
challenge
fb
good
innovation
loikaw
morning
mrtv
myanmar
nursing
report
reportအ
school
television
tv
university
yadanarbom
ကစဖ
ကတည
ခင
စည
စသ
စဥ
တန
ဖၾက
မဂ
မစခင
ရပ
ရလ
ဝန
သင
သည
ၾက
ၿပ
JAN 16. 2019
U-Report ကေမးခြန္းေတြက သူငယ္ခ်င္းအတြက္ အသံုးဝင္ပါသလား။
112 responded out of 112 polled
အမ်ိဳးသမီး
96%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
4%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ

အမ်ိဳးသား
95%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
5%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ
0-14
0%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
0%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ

15-19
100%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
0%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ

20-24
95%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
5%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ

25-30
96%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
4%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ

31-34
100%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
0%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ

35+
0%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
0%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ
96%
အသံုးဝင္ပါတယ္
 
အသံုးဝင္ပါတယ္
4%
အသံုးမဝင္ပါ
 
အသံုးမဝင္ပါ
JAN 16. 2019
သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အသံုးဝင္တယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးအုန္းေနာ္
94 responded out of 107 polled
တယ
ဗဟ
အသ
ရတယ
မသ
ပည
အတ
အရ
လည
ဝင
ၾက
ငယ
ပတ
ပန
ဖစ
ရပ
သတ
အမ
တစ
ဝန
အခ
ခင
တရ
ႀက
reportက
စပ
နရ
အက
ၿပ
စဥ
မင
အလ
information
report
စရ
တတ
နတ
ရင
ရတ
သည
အပ
အလက
issue
work
ငန
စတယ
ဆက
ဆင
တခ
တလ
JAN 16. 2019
သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ဘာေၾကာင့္အသံုးမဝင္တာလဲဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးအုန္းေနာ္
5 responded out of 5 polled
ဘယ
သက
မလည
အတ
အသ
data
feedback
life
problems
ငန
တက
တစ
နယ
ပန
ပယ
ဖစ
ဖထည
မသ
မၾကည
ရသ
လည
ဝင
အက
JAN 16. 2019
U-Report ေမးခြန္းေတြမွာ သူငယ္ခ်င္း ဘာေၾကာင့္ပံုမွန္ပါဝင္ေျဖဆုိျဖစ္လဲဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးပါ။
99 responded out of 112 polled
ဝင
တယ
အတ
လည
အသ
ထင
တစ
ဗဟ
ဖစ
၀င
ရတ
ၿပ
မင
မယ
မသ
ရလ
အပ
ၾက
ခင
ပန
အမ
ငယ
ပည
အက
အခ
report
စရ
နတ
ဝမ
အရ
ၾကည
ႀက
myanmar
ကစ
စစ
နန
နရ
ရယ
လက
သလ
အရမ
interesting
ဆင
တက
တခ
တတ
တမ
တရ
တရခ
တရလ
JAN 16. 2019
U-Report Myanmar ကုိ ဘယ္လုိအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳလုိပါသလဲ?
90 responded out of 112 polled
အဖ
အစည
တယ
ဆက
ပည
ငယ
အစ
သင
ngo
စခ
ရအဖ
ၿပ
ပရဟ
လည
ထင
ဝင
အက
အတ
youth
တအဖ
နတ
နန
သည
အမ
အသင
cbo
csos
local
volunteer
ခင
ငန
စည
စတ
တက
တည
တန
ဖက
ဖင
မဆ
မည
မသ
ရင
ရမဟ
အခ
ဥပ
ဥပမ
၀င
ၾက
ၿဖ
ႀက
JAN 16. 2019
U-Report Myanmar ကို အျခားအၾကံျပဳလုိသည္မ်ားရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါ။
84 responded out of 112 polled
တယ
စခ
ထက
ပန
ၿပ
ဖစ
ဝင
ငယ
မရ
report
တစ
လည
သင
စလ
လက
ပည
ပတ
သည
ဆက
တက
နယ
မက
မင
ရန
အသ
myanmar
ထင
ရင
ရတယ
အစ
ခင
စရန
ပင
ဖဆ
ဘက
ဘယ
အပ
အဖ
အလ
အၾက
good
htu
results
စည
စဥ
နည
မယ
ရလဒ
လင
ဝန

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

Youth representatives help Parliamentarians to connect with their generations’ concerns and hopes for Myanmar
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ