HEALTH
Poll on World Water Day 2017 (English)
4 questions polled on this topic
49% response rate
9375 responded out of 19199 polled
Mar 22. 2017
What water sources are commonly used in Myanmar? (Well, Pond, Rain Water, Tap Water)
Mar 22. 2017
River, dam, pond and transported water are safe for drinking.
Mar 22. 2017
Tap water, Well water, protected dug well and collected rain water are safe for drinking
Mar 22. 2017
As cities become populated and due to the overuse by humans, wastewater have become a serious issue nowadays. Please tell us your opinion of not wasting water

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

MAR 22. 2017
What water sources are commonly used in Myanmar? (Well, Pond, Rain Water, Tap Water)
9375 responded out of 19199 polled
အမ်ိဳးသမီး
15%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
7%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
67%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ

အမ်ိဳးသား
19%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
8%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
61%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
0-14
0%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
0%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
0%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
0%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ

15-19
16%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
9%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
10%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
66%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ

20-24
16%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
6%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
13%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
65%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ

25-30
19%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
6%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
10%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
64%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ

31-34
20%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
12%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
56%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ

35+
23%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
9%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
14%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
53%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
17%
ကန္ေရ
 
ကန္ေရ
7%
မိုးေရ
 
မိုးေရ
12%
ဘံုဘိုင္ေရ
 
ဘံုဘိုင္ေရ
64%
အဝီစိတြင္းေရ
 
အဝီစိတြင္းေရ
MAR 22. 2017
River, dam, pond and transported water are safe for drinking.
8990 responded out of 9201 polled
အမ်ိဳးသမီး
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No

အမ်ိဳးသား
14%
Yes
 
Yes
86%
No
 
No
0-14
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

15-19
11%
Yes
 
Yes
89%
No
 
No

20-24
12%
Yes
 
Yes
88%
No
 
No

25-30
14%
Yes
 
Yes
86%
No
 
No

31-34
12%
Yes
 
Yes
88%
No
 
No

35+
8%
Yes
 
Yes
92%
No
 
No
12%
Yes
 
Yes
88%
No
 
No
MAR 22. 2017
Tap water, Well water, protected dug well and collected rain water are safe for drinking
8744 responded out of 8870 polled
အမ်ိဳးသမီး
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No

အမ်ိဳးသား
63%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
0-14
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

15-19
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No

20-24
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No

25-30
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No

31-34
65%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No

35+
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
MAR 22. 2017
As cities become populated and due to the overuse by humans, wastewater have become a serious issue nowadays. Please tell us your opinion of not wasting water
4794 responded out of 6770 polled
တယ
သင
တက
စနစ
ရက
ပည
မယ
အပ
အသ
ခင
00
မစ
ရမယ
ၿပ
ရပ
စည
ကမ
ဖစ
လည
ထင
ရန
ပစ
ၽတ
မသ
ရင
အမ
2017
သစ
ၾက
ပင
တစ
ပန
မလ
03
သည
နရ
ရမ
ရအရင
တတ
သန
အစ
ကန
အတ
နည
သတ
စခ
ႀက
ဆင
အက
ဝန

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

Gauging the Health Knowledge and Practices of adolescents and youth
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ