လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ EDUCATION
Poll on Education for World Children Day
6 questions polled on this topic
15% response rate
2968 responded out of 19797 polled
Jul 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးကိုရယူဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထဲမွ ဘယ္အရာက အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ထင္ပါသလဲ။
Jul 15. 2018
အျခား
Jul 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႔ ကိုယ့္ေက်ာင္းရဲ႕ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြးတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါသလား။
Jul 15. 2018
အကယ္၍ သင္ႏွင့္ သင့္မ်ိဳးဆက္သာ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမမွီခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ေတြခံစားရမယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလဲ။
Jul 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကိုယ့္ေက်ာင္းရဲ႕ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူရွိပါသလား။
Jul 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕စံျပကမၻာငယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးလုိ႕ရမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးကို .............. ?

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

JUL 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးကိုရယူဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထဲမွ ဘယ္အရာက အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ထင္ပါသလဲ။
2968 responded out of 19797 polled
အမ်ိဳးသမီး
9%
အျခား
 
အျခား
4%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
4%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
1%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
16%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
8%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
57%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ

အမ်ိဳးသား
10%
အျခား
 
အျခား
5%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
3%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
2%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
22%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
7%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
52%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
0-14
0%
အျခား
 
အျခား
0%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
0%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
0%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
0%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
0%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
0%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ

15-19
8%
အျခား
 
အျခား
4%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
3%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
1%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
17%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
8%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
59%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ

20-24
9%
အျခား
 
အျခား
4%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
5%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
2%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
16%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
8%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
56%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ

25-30
11%
အျခား
 
အျခား
3%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
2%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
1%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
21%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
7%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
55%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ

31-34
11%
အျခား
 
အျခား
5%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
3%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
1%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
25%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
6%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
48%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ

35+
10%
အျခား
 
အျခား
4%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
3%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
1%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
33%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
5%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
44%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
10%
အျခား
 
အျခား
4%
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
 
ေက်ာင္းနဲ႕ေဝးလို႕
4%
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾ
1%
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
 
ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔
19%
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
 
အရည္းအခ်င္းမျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားေ
8%
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
 
ေက်ာင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
54%
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥ
JUL 15. 2018
အျခား
231 responded out of 284 polled
g2
100
policy
abc
guide
ybs
10
50
75
adf
aka
budget
case
cf
chair
complex
curriculum
drop
eg
family
fb
g1
game
general
gp
infrastructure
kg
knowledge
learning
private
problems
reason
roll
self
sorry
studing
system
tgu
thinking
tog
tuition
user
wheel
worldcup18
JUL 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႔ ကိုယ့္ေက်ာင္းရဲ႕ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြးတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါသလား။
2756 responded out of 2916 polled
အမ်ိဳးသမီး
8%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
34%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
19%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
39%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္

အမ်ိဳးသား
11%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
27%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
21%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
41%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္
0-14
0%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
0%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
0%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
0%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္

15-19
9%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
33%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
18%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
41%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္

20-24
8%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
33%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
19%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
40%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္

25-30
10%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
26%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
21%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
43%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္

31-34
16%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
22%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
21%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
41%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္

35+
12%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
22%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
19%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
46%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္
9%
လံုးဝမထင္ပါ
 
လံုးဝမထင္ပါ
31%
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
 
အနည္းငယ္ထင္ပါတယ္
20%
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
 
အေတာ္အတန္ထင္ပါတယ္
40%
ထင္ပါတယ္
 
ထင္ပါတယ္
JUL 15. 2018
အကယ္၍ သင္ႏွင့္ သင့္မ်ိဳးဆက္သာ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမမွီခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ေတြခံစားရမယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလဲ။
1682 responded out of 2756 polled
country
education
can
good
don
generation
life
thinking
will
bad
international
poor
poverty
standard
better
confidence
date
educated
future
human
nothing
still
changing
community
developed
development
even
every
get
hard
high
hr
idea
idk
know
knowledge
late
level
living
ma
mindset
others
people
practical
quality
rape
resource
science
self
skill
JUL 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကိုယ့္ေက်ာင္းရဲ႕ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူရွိပါသလား။
1653 responded out of 1682 polled
အမ်ိဳးသမီး
45%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
55%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္

အမ်ိဳးသား
49%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
51%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္
0-14
0%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
0%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္

15-19
49%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
51%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္

20-24
42%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
58%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္

25-30
54%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
46%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္

31-34
59%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
41%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္

35+
42%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
58%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္
47%
မရွိပါ
 
မရွိပါ
53%
ရွိပါတယ္
 
ရွိပါတယ္
JUL 15. 2018
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕စံျပကမၻာငယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးလုိ႕ရမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးကို .............. ?
1504 responded out of 1653 polled
education
thinking
free
international
make
can
eng
everyone
level
quality
50
bio
change
creative
critical
english
exam
facilities
game
hard
high
inclusive
people
project
side
student
system
teachers
teaching
thing
training
university
250
348
98
______
ability
acceleration
acceptable
access
accessible
activities
american
asian
attention
bachelor
base
bill
brave
build

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ