လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ EDUCATION
50 million children are on the move with very limited opportunities to stay in school and keep learning.
9 questions polled on this topic
17% response rate
2610 responded out of 14926 polled
Jun 15. 2017
Have you ever been forced to leave your home, village or country?
Jun 15. 2017
Were you forced to move because of:
Jun 15. 2017
Was your education disrupted in any way because of this?
Jun 15. 2017
How did this impact you and your life today?
Jun 15. 2017
Please explain more about your story.
Jun 15. 2017
Do you think refugee and migrant children are entitled to receive free quality education?
Jun 15. 2017
Do you think governments are doing a good job of providing education for refugee and migrant children?
Jun 15. 2017
What’s at stake if refugee and migrant children are denied their education?
Jun 15. 2017
What learning support should government provide for refugee and migrant children?

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

JUN 15. 2017
Have you ever been forced to leave your home, village or country?
2610 responded out of 14926 polled
အမ်ိဳးသမီး
67%
NO
 
NO
33%
YES
 
YES

အမ်ိဳးသား
57%
NO
 
NO
43%
YES
 
YES
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
29%
yes
 
yes
71%
no
 
no

20-24
36%
yes
 
yes
64%
no
 
no

25-30
46%
yes
 
yes
54%
no
 
no

31-34
47%
yes
 
yes
53%
no
 
no

35+
39%
yes
 
yes
61%
no
 
no
62%
NO
 
NO
38%
YES
 
YES
JUN 15. 2017
Were you forced to move because of:
927 responded out of 993 polled
အမ်ိဳးသမီး
32%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
57%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
3%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
1%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
7%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္

အမ်ိဳးသား
25%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
64%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
1%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
8%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
0-14
0%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
0%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
0%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
0%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
0%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္

15-19
10%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
47%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
39%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
1%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
3%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္

20-24
10%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
30%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
56%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
1%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္

25-30
8%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
17%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
70%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
2%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္

31-34
4%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
11%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
83%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
0%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္

35+
13%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
11%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
75%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
0%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
2%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
28%
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
 
အျခားအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေဖာ္ျပေပးပါ
61%
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖို႕
2%
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင္
2%
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
 
မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင
8%
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
 
စစ္ပြဲေတြေၾကာင္
JUN 15. 2017
Was your education disrupted in any way because of this?
786 responded out of 806 polled
အမ်ိဳးသမီး
71%
NO
 
NO
29%
YES
 
YES

အမ်ိဳးသား
49%
NO
 
NO
51%
YES
 
YES
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
32%
yes
 
yes
68%
no
 
no

20-24
47%
yes
 
yes
53%
no
 
no

25-30
42%
yes
 
yes
58%
no
 
no

31-34
42%
yes
 
yes
58%
no
 
no

35+
51%
yes
 
yes
49%
no
 
no
58%
NO
 
NO
42%
YES
 
YES
JUN 15. 2017
How did this impact you and your life today?
280 responded out of 332 polled
yes
get
bad
better
company
difficult
dsa
education
engineer
english
fri
gap
heavy
many
nope
nothing
now
pressure
right
sadness
speaking
wanted
yrs
JUN 15. 2017
Please explain more about your story.
366 responded out of 454 polled
left
education
university
answer
first
graduate
graduated
holidays
just
leave
study
abroad
area
camp
cos
coz
degree
development
don
exactly
father
fault
finish
fuck
graduation
hi
home
idk
kindergarten
know
long
low
migrate
mother
move
moved
myanmar
nothing
place
sa
salary
scholarship
since
sorry
summer
time
ttc
ude
urban
vacation
JUN 15. 2017
Do you think refugee and migrant children are entitled to receive free quality education?
2175 responded out of 2263 polled
အမ်ိဳးသမီး
5%
NO
 
NO
95%
YES
 
YES

အမ်ိဳးသား
4%
NO
 
NO
96%
YES
 
YES
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
95%
yes
 
yes
5%
no
 
no

20-24
95%
yes
 
yes
5%
no
 
no

25-30
96%
yes
 
yes
4%
no
 
no

31-34
93%
yes
 
yes
7%
no
 
no

35+
99%
yes
 
yes
1%
no
 
no
5%
NO
 
NO
95%
YES
 
YES
JUN 15. 2017
Do you think governments are doing a good job of providing education for refugee and migrant children?
2074 responded out of 2175 polled
အမ်ိဳးသမီး
43%
I don't know.
 
I don't know.
53%
NO
 
NO
4%
YES
 
YES

အမ်ိဳးသား
36%
I don't know.
 
I don't know.
57%
NO
 
NO
7%
YES
 
YES
0-14
0%
yes
 
yes
0%
i don't know.
 
i don't know.
0%
no
 
no

15-19
7%
yes
 
yes
47%
i don't know.
 
i don't know.
46%
no
 
no

20-24
5%
yes
 
yes
41%
i don't know.
 
i don't know.
54%
no
 
no

25-30
6%
yes
 
yes
35%
i don't know.
 
i don't know.
59%
no
 
no

31-34
2%
yes
 
yes
27%
i don't know.
 
i don't know.
70%
no
 
no

35+
5%
yes
 
yes
27%
i don't know.
 
i don't know.
67%
no
 
no
39%
I don't know.
 
I don't know.
55%
NO
 
NO
5%
YES
 
YES
JUN 15. 2017
What’s at stake if refugee and migrant children are denied their education?
2012 responded out of 2074 polled
အမ်ိဳးသမီး
81%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
10%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
5%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး

အမ်ိဳးသား
80%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
8%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
8%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
0-14
0%
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
0%
b- သာယာ၀ေျပာေရး
 
b- သာယာ၀ေျပာေရး
0%
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
0%
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
0%
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

15-19
5%
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
1%
b- သာယာ၀ေျပာေရး
 
b- သာယာ၀ေျပာေရး
6%
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
14%
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
74%
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

20-24
3%
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
2%
b- သာယာ၀ေျပာေရး
 
b- သာယာ၀ေျပာေရး
9%
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
8%
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
79%
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

25-30
2%
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
1%
b- သာယာ၀ေျပာေရး
 
b- သာယာ၀ေျပာေရး
4%
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
9%
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
84%
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

31-34
0%
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
3%
b- သာယာ၀ေျပာေရး
 
b- သာယာ၀ေျပာေရး
6%
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
5%
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
86%
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး

35+
2%
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
c- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
0%
b- သာယာ၀ေျပာေရး
 
b- သာယာ၀ေျပာေရး
6%
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
a- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
5%
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
d- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
88%
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
e- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
80%
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
 
E- အထက္ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
9%
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
 
D- ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္
3%
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
 
C- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
1%
B- သာယာ၀ေျပာေရး
 
B- သာယာ၀ေျပာေရး
7%
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
 
A- ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး
JUN 15. 2017
What learning support should government provide for refugee and migrant children?
1852 responded out of 2012 polled
အမ်ိဳးသမီး
15%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
13%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
60%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
12%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ

အမ်ိဳးသား
17%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
18%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
52%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
13%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
0-14
0%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
0%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
0%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
0%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား

15-19
22%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
15%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
9%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
54%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား

20-24
14%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
13%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
14%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
59%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား

25-30
14%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
16%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
14%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
56%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား

31-34
13%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
17%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
12%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
58%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား

35+
13%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
23%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
14%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
49%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
16%
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
 
အျခားရွိပါကေဖာ္ျပရန္
15%
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္
56%
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
13%
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ
 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာအကူအညီ

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ