လက္ရွိ ေမးခြန္း ထည့္ရန္ YOUTH
Poll on Gratitude
9 questions polled on this topic
17% response rate
2690 responded out of 15465 polled
Sep 22. 2017
အခုေန ‘ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’ လို႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ဘယ္သူ႕ကိုေျပာမလဲ
Sep 22. 2017
အျခားရွိလွ်င္ေဖာ္ျပပါ
Sep 22. 2017
လူတစ္ေယာက္ကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းထုတ္ေျပာေလ့ရွိပါသလား
Sep 22. 2017
ဘာေၾကာင့္မေျပာတာပါလဲ
Sep 22. 2017
အျခားရွိလွ်င္ေဖာ္ျပပါ
Sep 22. 2017
ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႕ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပတာအေကာင္းဆံုးလို႕ထင္ပါသလဲ
Sep 22. 2017
အျခားရွိလွ်င္ေဖာ္ျပပါ
Sep 22. 2017
ဘ၀မွာေက်းဇူးအတင္မိဆံုးလူဟာဘယ္သူလဲ
Sep 22. 2017
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

SEP 22. 2017
အခုေန ‘ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’ လို႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ဘယ္သူ႕ကိုေျပာမလဲ
2690 responded out of 15465 polled
အမ်ိဳးသမီး
11%
အျခား
 
အျခား
4%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
3%
ဆရာ
 
ဆရာ
46%
မိဘ
 
မိဘ
5%
အေဖ
 
အေဖ
31%
အေမ
 
အေမ

အမ်ိဳးသား
14%
အျခား
 
အျခား
5%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
3%
ဆရာ
 
ဆရာ
44%
မိဘ
 
မိဘ
4%
အေဖ
 
အေဖ
29%
အေမ
 
အေမ
0-14
0%
အေဖ
 
အေဖ
0%
မိဘ
 
မိဘ
0%
အေမ
 
အေမ
0%
ဆရာ
 
ဆရာ
0%
အျခား
 
အျခား
0%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း

15-19
5%
အေဖ
 
အေဖ
48%
မိဘ
 
မိဘ
27%
အေမ
 
အေမ
5%
ဆရာ
 
ဆရာ
10%
အျခား
 
အျခား
5%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း

20-24
4%
အေဖ
 
အေဖ
43%
မိဘ
 
မိဘ
32%
အေမ
 
အေမ
3%
ဆရာ
 
ဆရာ
12%
အျခား
 
အျခား
5%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း

25-30
5%
အေဖ
 
အေဖ
50%
မိဘ
 
မိဘ
29%
အေမ
 
အေမ
1%
ဆရာ
 
ဆရာ
13%
အျခား
 
အျခား
2%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း

31-34
2%
အေဖ
 
အေဖ
39%
မိဘ
 
မိဘ
41%
အေမ
 
အေမ
0%
ဆရာ
 
ဆရာ
14%
အျခား
 
အျခား
3%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း

35+
3%
အေဖ
 
အေဖ
37%
မိဘ
 
မိဘ
42%
အေမ
 
အေမ
3%
ဆရာ
 
ဆရာ
11%
အျခား
 
အျခား
4%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
12%
အျခား
 
အျခား
4%
သူငယ္ခ်င္း
 
သူငယ္ခ်င္း
3%
ဆရာ
 
ဆရာ
46%
မိဘ
 
မိဘ
4%
အေဖ
 
အေဖ
30%
အေမ
 
အေမ
SEP 22. 2017
အျခားရွိလွ်င္ေဖာ္ျပပါ
297 responded out of 328 polled
god
girlfriend
jesus
boyfriend
lover
myanmar
report
abcde
bf
big
brother
christ
counsellor
crush
dassk
doesn
everyone
everything
ex
father
gf
gg
grandparents
husband
idols
just
like
lol
love
mother
near
nope
one
people
sister
someone
something
state
untouchable
wife
SEP 22. 2017
လူတစ္ေယာက္ကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းထုတ္ေျပာေလ့ရွိပါသလား
2564 responded out of 2659 polled
အမ်ိဳးသမီး
16%
NO
 
NO
84%
YES
 
YES

အမ်ိဳးသား
16%
NO
 
NO
84%
YES
 
YES
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
79%
yes
 
yes
21%
no
 
no

20-24
83%
yes
 
yes
17%
no
 
no

25-30
88%
yes
 
yes
12%
no
 
no

31-34
91%
yes
 
yes
9%
no
 
no

35+
94%
yes
 
yes
6%
no
 
no
16%
NO
 
NO
84%
YES
 
YES
SEP 22. 2017
ဘာေၾကာင့္မေျပာတာပါလဲ
394 responded out of 402 polled
အမ်ိဳးသမီး
10%
အျခား
 
အျခား
21%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
53%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
16%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕

အမ်ိဳးသား
10%
အျခား
 
အျခား
29%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
47%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
14%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
0-14
0%
အျခား
 
အျခား
0%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
0%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
0%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕

15-19
11%
အျခား
 
အျခား
15%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
50%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
25%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕

20-24
10%
အျခား
 
အျခား
16%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
54%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
20%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕

25-30
8%
အျခား
 
အျခား
24%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
43%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
24%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕

31-34
14%
အျခား
 
အျခား
14%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
43%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
29%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕

35+
13%
အျခား
 
အျခား
13%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
38%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
38%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
10%
အျခား
 
အျခား
25%
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
 
ထုတ္ေျပာဖို႕မလိုဘူးထင္လို႕
51%
အက်င့္မရွိလို႕
 
အက်င့္မရွိလို႕
15%
ရွက္လို႕
 
ရွက္လို႕
SEP 22. 2017
အျခားရွိလွ်င္ေဖာ္ျပပါ
29 responded out of 38 polled
SEP 22. 2017
ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႕ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပတာအေကာင္းဆံုးလို႕ထင္ပါသလဲ
2459 responded out of 2547 polled
အမ်ိဳးသမီး
4%
အျခား
 
အျခား
16%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
5%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
75%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ

အမ်ိဳးသား
6%
အျခား
 
အျခား
14%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
5%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
75%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
0-14
0%
အျခား
 
အျခား
0%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
0%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
0%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ

15-19
4%
အျခား
 
အျခား
72%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
21%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
3%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ

20-24
4%
အျခား
 
အျခား
76%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
14%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
6%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ

25-30
7%
အျခား
 
အျခား
72%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
13%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
8%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ

31-34
6%
အျခား
 
အျခား
73%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
9%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
13%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ

35+
5%
အျခား
 
အျခား
84%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
8%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
3%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
5%
အျခား
 
အျခား
15%
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
 
အမူအရာနဲ႕ေဖာ္ျပတာ
5%
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ
75%
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
 
ႏွဳတ္ကထုတ္ေျပာတာ
SEP 22. 2017
အျခားရွိလွ်င္ေဖာ္ျပပါ
97 responded out of 112 polled
sorry
according
answer
etc
fulfill
happiness
health
helping
issues
kiss
like
method
needs
related
situation
try
use
SEP 22. 2017
ဘ၀မွာေက်းဇူးအတင္မိဆံုးလူဟာဘယ္သူလဲ
2321 responded out of 2444 polled
parents
mother
mom
god
dad
father
parent
family
friends
buddha
mon
aunt
aunty
aye
ex
friend
one
sister
teachers
daddy
everyone
good
help
jesus
lae
may
noone
teacher
agsv
amay
another
baby
best
brother
chit
christ
difficult
don
dunno
elder
fathet
first
gf
goenka
gof
grandmom
grandmother
grandpa
gratitude
heavenly
SEP 22. 2017
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ
2061 responded out of 2321 polled
everything
life
always
love
many
support
reason
reasons
born
gave
lot
one
us
best
can
give
hero
know
nothing
become
birth
care
cuz
without
coz
don
family
giving
lots
now
personal
since
stand
supports
thanks
today
want
world
18
19
answer
away
beside
cause
chit
endless
help
helped
human
jesus

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ →

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ