INFRASTRUCTURE
Awareness of Fire Outbreak Prevention (English)
5 questions polled on this topic
89% response rate
3950 responded out of 4459 polled
May 4. 2017
Do you know which number to call for fire outbreak and rescue emergency?
May 4. 2017
Do you think, there is a fire brigade law to prevent fire in Myanmar?
May 4. 2017
since when, do you think we have fire brigade in Myanmar?
May 4. 2017
What are flammable do you think?
May 4. 2017
What can we do to prevent fire outbreaks?

မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား

MAY 4. 2017
Do you know which number to call for fire outbreak and rescue emergency?
3950 responded out of 4459 polled
အမ်ိဳးသမီး
47%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No

အမ်ိဳးသား
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
0-14
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

15-19
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No

20-24
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No

25-30
56%
Yes
 
Yes
44%
No
 
No

31-34
41%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No

35+
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No
MAY 4. 2017
Do you think, there is a fire brigade law to prevent fire in Myanmar?
3734 responded out of 3857 polled
အမ်ိဳးသမီး
56%
Yes
 
Yes
44%
No
 
No

အမ်ိဳးသား
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No
0-14
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

15-19
54%
Yes
 
Yes
46%
No
 
No

20-24
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No

25-30
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No

31-34
56%
Yes
 
Yes
44%
No
 
No

35+
64%
Yes
 
Yes
36%
No
 
No
59%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
MAY 4. 2017
since when, do you think we have fire brigade in Myanmar?
3594 responded out of 3670 polled
အမ်ိဳးသမီး
6%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
14%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
17%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
62%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္

အမ်ိဳးသား
7%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
15%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
19%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
60%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္
0-14
0%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
0%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
0%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
0%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္

15-19
6%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
16%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
19%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
59%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္

20-24
7%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
13%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
16%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
63%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္

25-30
8%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
10%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
19%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
63%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္

31-34
6%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
21%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
18%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
56%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္

35+
6%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
14%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
25%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
56%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္
7%
A) ပ်ဴေခတ္
 
A) ပ်ဴေခတ္
15%
B) ပုဂံေခတ္
 
B) ပုဂံေခတ္
18%
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
 
C) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
61%
D) ကိုလိုနီေခတ္
 
D) ကိုလိုနီေခတ္
MAY 4. 2017
What are flammable do you think?
3022 responded out of 3308 polled
ဆမ
စစ
ခင
အမ
ဖစ
တယ
ပစ
ၾက
00
ႀက
အပ
ထင
အရ
မသ
2017
05
gas
အသ
ကမ
ဆစ
သစ
တက
သတ
စမ
ရင
စည
ပင
စနစ
ကစ
ဥတ
စက
ဖင
သဘ
စပ
ၿပ
မဆင
သက
electric
wire
တဆ
fire
ဆတ
တဆမ
တတ
မက
ရန
အခ
shock
ပတ
စတယ
MAY 4. 2017
What can we do to prevent fire outbreaks?
2730 responded out of 2876 polled
သတ
သင
တယ
ရမယ
ခင
စစ
တက
ႀက
စနစ
တင
အသ
မယ
ရန
ရပ
အရ
ပစ
ပင
00
ကပ
ဂရ
တစ
ရင
သခ
ဆင
မသ
ၿပ
ဖစ
ပတ
ပည
ထင
2017
ၾက
05
သည
ၿင
သက
ရအ
အမ
ရမည
အပ
နရ
ဖင
ကမ
အလ
စည
တတ
မထ
ကတ
ခလ
မည

ေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ား

ပတ္သတ္ေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္စပ္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းမ်ား

ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

မေဖာ္ျပရေသးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား

စစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေမးခြန္းစာရင္း
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားမွ ျပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားအထိ